★★ بزرگترین مرجع گزارش کار آزمایشگاه ★★
هم اکنون با بیش از 1700 گزارش کار و پروژه دانشجویی
در فرمت WORD

تعیین ثابت تعادل واکنش استری شدن
تعیین جرم مولکولی پلیمر با ویسکومتری
تغییر نقطه ی جوش بوسیله ی فشار ( روش رامسی - یانگ )ارسال توسط اسماعیل انصاری

واکنش های درجه صفر
الکترولیت ضعیف
حلالیت
جذب سطحی ذغال یا کربن فعال
تعیین درجه ذوب نفتالین
ویسکوزیته


ارسال توسط اسماعیل انصاری

جذب سطحی
ثابت تفکیک اسید ضعیف
سینتیک واکنش درجه صفر
تابعیت حلالیت از درجه حرارت
ویسکوزیته مایعات


ارسال توسط اسماعیل انصاری

آنتالپی
دیاگرام فازی سیستم 3 جزئی
حجم مولی جزئی
جذب سطحی
ویسکوزیته سیالات


ارسال توسط اسماعیل انصاری

محاسبه گرماي انحلال اسيدها و بازها به روش کالريمتري
محاسبه گرماي خنثي شدن اسيدها و بازها به روش کالري متري
محاسبه گرماي انحلال اسيد بنزوئيک با استفاده از قابليت انحلال آن
محاسبه ثابت ترموديناميکي يک نمک کم محلول مثل استات نقره
محاسبه ضريب توزيع ( پخش و تقسيم ) نرنست
محاسبه ثابت تفکيک کمپلکس تري يدور پتاسيم با استفاده از ضريب توزيع نرنست
محاسبه ثابت ديمر شدن اسيد بنزوئيک در تولوئن
بررسي سيستم دو جزئي آب و فنل
سيستم 3 جزئي آب - تولوئن - اتانول
رفرکتومتر
اسپکتوفوتومتري ( جذب سنجي )
نقطه آزئوتروپ


ارسال توسط اسماعیل انصاری

خرید شارژ

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا

تفریح و سرگرمی

دانلود